Materials

 

Materials

CONVERTED STARCH AND FOOD COMPRISING SAID CONVERTED STARCH
24/06/2021 - A converted starch is disclosed, wherein it has a molecular weight, MW, of 250,000-5,000,000 g/mol, a degree of branching of 3.1-3.9 %, an amylose content of at most 7 %, and a DE (dextrose...
BUHAR FAZI POL?MER?ZASYONUYLA POL?AN?L?N-H?DRO KLORÜR VE AN?L?N-H?DROKLORÜR NANO TÜPLER?N ÜRET?M?
23/11/2020 - Polianilin en çok çal???lan iletken polimerlerden biridir. Diyot, sensör, oled, güne? pili gibi organik elektronik ayg?tlar?n üretiminde kullan?lmaktad?r. Literatürde polianilin PANi...
Synthetic composite produced on the basis of plastic waste with a mineral filler
06/04/2021 - Przedmiotem zg?oszenia jest kompozyt syntetyczny wykonany na bazie odpadów z tworzyw sztucznych z wype?niaczem mineralnym charakteryzuj?cy si? tym, ?e: sk?ada si? on z: wyeksploatowanych...
THERMAL INSULATION MATERIAL FROM LIGNOCELLULOSE RAW MATERIAL
20/03/2021 - Izgudrojums attiecas uz siltumizol?cijas materi?liem no lignocelulozes biomasas, un tas var tikt pielietots, piem?ram, ?ku sienu, griestu, gr?du siltumizol?cijai, termoiepakojuma izgatavošanai....
Nanocomposite flocculant of starch graft copolymers and method for obtaining nanocomposite flocculants of starch graft copolymers
12/08/2019 - Przedmiotem zg?oszenia jest nanokompozytowy flokulant kopolimerów szczepionych skrobi, stanowi?cy produkt kopolimeryzacji na skrobi hydrofilowych monomerów akrylowych. Fakultant ten...
Method for producing granulated polypropylene with stabilized properties
05/11/2018 - Przedmiotem zg?oszenia jest sposób wytwarzania polipropylenu granulowanego o ustabilizowanych w?a?ciwo?ciach, charakteryzuj?cy si? tym, ?e granulaty o wielko?ci 2 do 3 mm, o w?a?ciwej g?sto?ci,...
POLÍMERO Y CAPACITOR DE PARA-FURUTA
16/05/2018 - Un compuesto orgánico copolimérico que está caracterizado por su polarizabilidad y resistividad, posee unidades repetitivas cuya fórmula estructural general es de fórmula (1); P¹ y P² son...
POLÍMERO Y CAPACITOR DE PARA-FURUTA
16/05/2018 - Un compuesto orgánico polimérico denominado polímero para-Furuta que está caracterizado por su polarizabilidad y resistividad, y posee unidades repetitivas cuya fórmula estructural general es...
POLÍMERO Y CAPACITOR DE PARA-FURUTA
16/05/2018 - Un compuesto orgánico copolimérico que está caracterizado por su polarizabilidad y resistividad, posee unidades repetitivas cuya fórmula estructural general es de fórmula (1); P¹ y P² son...
POLÍMERO Y CAPACITOR DE PARA-FURUTA
16/05/2018 - Un compuesto orgánico polimérico denominado polímero para-Furuta que está caracterizado por su polarizabilidad y resistividad, y posee unidades repetitivas cuya fórmula estructural general es...
Method for utilization of dangerous municipal wastes, preferably plastic wastes and the installation for utilization of dangerous municipal wastes, preferably plastic wastes
15/01/2018 - Sposób utylizacji niebezpiecznych odpadów komunalnych, zw?aszcza z tworzyw sztucznych zawieraj?cych odpady sta?e o zró?nicowanej wielko?ci, polegaj?cy na segregowaniu odpadów oraz...